• احداث نهالستان در یک هکتار

  احداث نهالستان در یک هکتار

  طرح توجیهی: احداث نهالستان در سطح یک هکتار   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: احداث نهالستان 2-ظرفيت : یک هکتار 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 3 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 1393.5 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 1902 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : سه هکتار 9-ميزان زمين بنا : 0 متر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • احداث نهالستان در 1.5 هکتار

  احداث نهالستان در 1.5 هکتار

  طرح توجیهی: احداث نهالستان در سطح 1.5 هکتار   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: احداث نهالستان 2-ظرفيت : 1.5 هکتار 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 5 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 3190.7 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 3960.3 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : 4 هکتار 9-ميزان زمين بنا : 0 متر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • احداث نهالستان در 1 هکتار

  احداث نهالستان در 1 هکتار

  طرح توجیهی: احداث نهالستان در سطح یک هکتار   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: احداث نهالستان 2-ظرفيت : یک هکتار 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 3 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 1393.5 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 1902 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : سه هکتار 9-ميزان زمين بنا : 0 متر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش مرغ بومی 3000 قطعه

  پرورش مرغ بومی 3000 قطعه

  طرح توجیهی: پرورش مرغ بومی و تولید جوجه یکروزه با ظرفیت 3000 قطعه درسال   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: پرورش مرغ بومی و تولید جوجه 2-ظرفيت : 3000 قطعه در سال 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 2 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 1887 میلیون ریال   7-سرمايه گذاري کل طرح : 2622.6 میلیون ریال   8-ميزان زمين طرح : 400 ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش گوساله پرواری 190 راس

  پرورش گوساله پرواری 190 راس

  طرح توجیهی: پرورش گوساله پرواری با ظرفیت 190 راس در سال   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: پرورش گوساله پرواری 2-ظرفيت : 190 راس 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 6 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 12130.4 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 12821.3 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : 7600 متر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش گوساله پرواری 150 راس

  پرورش گوساله پرواری 150 راس

  طرح توجیهی: پرورش گوساله پرواری با ظرفیت 150 راس در سال   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: پرورش گوساله پرواری 2-ظرفيت : 150 راس 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 5 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 9996.6 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 10562.6 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : 6000 متر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش گاو شیری 50 راس با نو سازی

  پرورش گاو شیری 50 راس با نو سازی

  طرح توجیهی: پرورش گاو شیری با ظرفیت 50 راس در سال   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: پرورش گاو شیری 2-ظرفيت : 50 راس 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 4 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 4044.7 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 4361.3 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : 10000 متر مربع 9-ميزان زمين بنا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش گاو شیری 50 راس

  پرورش گاو شیری 50 راس

  طرح توجیهی: پرورش گاو شیری با ظرفیت 50 راس در سال   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: پرورش گاو شیری 2-ظرفيت : 50 راس 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 5 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 3938.5میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 4310.7 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : 4400 متر مربع 9-ميزان زمين بنا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش گاو شیری 23 راس

  پرورش گاو شیری 23 راس

  طرح توجیهی: پرورش گاو شیری با ظرفیت 23 راس در سال   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: پرورش گاو شیری 2-ظرفيت : 23 راس 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 3 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 3279.8 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 3498.9 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : 2530 متر مربع 9-ميزان زمين بنا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش گاو شیری 20 راس

  پرورش گاو شیری 20 راس

  طرح توجیهی: پرورش گاو شیری با ظرفیت 20 راس در سال   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: پرورش گاو شیری 2-ظرفيت : 20 راس 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 3 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 3710.9 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 3915.9 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : 2200 متر مربع 9-ميزان زمين بنا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش گاو شیری 15 راس

  پرورش گاو شیری 15 راس

  طرح توجیهی: پرورش گاو شیری با ظرفیت 15 راس در سال   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: پرورش گاو شیری 2-ظرفيت : 15 راس 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 2 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 1834.8میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 1980.2میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : 360 متر مربع 9-ميزان زمين بنا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش گاو شیری 10 راس

  پرورش گاو شیری 10 راس

  طرح توجیهی: پرورش گاو شیری با ظرفیت 10 راس در سال   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: پرورش گاو شیری 2-ظرفيت : 10 راس 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 2 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 1353 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 1472.5 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : 300متر مربع 9-ميزان زمين بنا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش گاو شیری 5 راس

  پرورش گاو شیری 5 راس

  طرح توجیهی: پرورش گاو شیری با ظرفیت 5 راس در سال     خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: پرورش گاو شیری 2-ظرفيت : 5 راس 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 2 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 1353 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 1472.5 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : 300متر مربع 9-ميزان زمين بنا ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش زنبور عسل 400 کلنی

  پرورش زنبور عسل 400 کلنی

  طرح توجیهی: پرورش زنبور و تولید عسل و بچه کندو با ظرفیت 400کلنی   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: تولید عسل و فروش بچه کندو 2-ظرفيت : 400 کلنی زنبور عسل 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : روستای 5-اشتغال طرح : 4 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 2159.5 میلیون ریال   7-سرمايه گذاري کل طرح : 2380.9 میلیون ریال   8-ميزان زمين طرح : ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش زنبور عسل 300 کلنی

  پرورش زنبور عسل 300 کلنی

  طرح توجیهی: پرورش زنبور و تولید عسل و بچه کندو با ظرفیت 300کلنی   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: تولید عسل و فروش بچه کندو 2-ظرفيت :300 کلنی زنبور عسل 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح :3 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 1675.8 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 1876.8 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح :500 متر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش زنبور عسل 220

  پرورش زنبور عسل 220

  طرح توجیهی: پرورش زنبور و تولید عسل و بچه کندو با ظرفیت 220 کلنی   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: تولید عسل و فروش بچه کندو 2-ظرفيت : 220 کلنی زنبور عسل 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 3 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 1189.9 میلیون ریال   7-سرمايه گذاري کل طرح : 1348.3 میلیون ریال   8-ميزان زمين طرح : 500 متر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش زنبور عسل 200

  پرورش زنبور عسل 200

  طرح توجیهی: پرورش زنبور و تولید عسل و بچه کندو با ظرفیت 200کلنی   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: تولید عسل و فروش بچه کندو 2-ظرفيت : 200 کلنی زنبور عسل 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 3 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 1139.7 میلیون ریال   7-سرمايه گذاري کل طرح : 1297 میلیون ریال   8-ميزان زمين طرح : 2000 متر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان
 • پرورش زنبور عسل110 کلنی

  پرورش زنبور عسل110 کلنی

  طرح توجیهی: پرورش زنبور و تولید عسل و بچه کندو با ظرفیت 110کلنی   خلاصه گزارش 1-عنوان فعاليت: تولید عسل و فروش بچه کندو 2-ظرفيت :110 کلنی زنبور عسل 3-مجري طرح: 4-محل اجرا : 5-اشتغال طرح : 2 نفر 6-سرمايه ثابت طرح : 689.5 میلیون ریال 7-سرمايه گذاري کل طرح : 7984 میلیون ریال 8-ميزان زمين طرح : 500 متر ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷  

  مبلغ قابل پرداخت : 80,000 تومان